Excursies in en rond Peking, Peking Man, Shangfang Mountain en Yunshui Cave